بررسی وتصویب طرح تفصیلی شهر های اسالم ،گوراب زرمیخ و لوشان
 بررسی وتصویب طرح تفصیلی شهر های اسالم ،گوراب زرمیخ و لوشان
 در هفتمین جلسه کمیسیون ماده 5 وکارگروه تخصصی امور زیر بنایی استان گیلان در سال جاری

هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۵ وکارگروه تخصصی امور زیر بنایی استان در سالجاری با حضور دستگاه های عضو برگزار و طرح تفصیلی شهر های اسالم ، گوراب زرمیخ و لوشان بررسی و تصویب گردید.
مهندس خدیجه انشاء مدیرشهرسازی ومعماری راه وشهرسازی گیلان با بیان این مطلب گفت: براساس بند۷ قانون شورایعالی، تغییرات در طرح های تفصیلی شهری پس از بررسی وتصویب درکمیسیون ماده ۵ ملاک صدور پروانه برای شهرداریها خواهد بود، لذا جلسه کمیسیون ماده ۵ براساس زمانبندی مورخ ۹۹/۰۵/۳۰ برگزار گردید.
این کمیسیون به ریاست معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی وبه دبیری اداره کل راه وشهرسازی وسایردستگاههای عضوکمیسیون برای شهر لنگرود در محل این اداره کل برگزار و منجر به صدور آراء کمیسیون (مجموعا ۴۸پرونده )گردید.
مدیرشهرسازی ومعماری درادامه ازتصویب۳۴پرونده کارگروه تخصصی امورزیربنایی وشهرسازی خبرداد وگفت: طی جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی وشهرسازی که به ریاست معاونت هماهنگی امورعمرانی وسایردستگاههای عضواین کارگروه برگزارگردید۳۴مورد پرونده های ساخت وسازدرخارج ازمحدوده وحریم شهرها که عمدتا ساخت وسازهای وابسته به صنایع کشاورزی بوده مطرح ودر نهایت پس از بررسی منجر به تصویب پرونده های مذکور گردید.