سایت خبری – تحلیلی رشتستان با تکیه بر روشنگری صبورانه و نقد منصفانه، بر پایه منشور اخلاقی مطبوعات ، بنا دارد تا آینه ای تمام قد از زیبایی و زشتی سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی وحتی مدیریتی استان گیلان را تحت پوششو رسانش قرار دهد و در این راه پرخطر از تمامی دلسوزان عرصه فرهنگ و رسانه ، همیاری و همفکری صادقانه تقاضا دارد.

نقد و تلاش درجهت بازسازی و بهسازی بنایی که سالها چیدهو پیچیده شده با همت و شهامت یکایک شهروندان و شهربندان که اعتقاد و عزم در اصلاح امور دارند صورتمی پذیرد.

امروزه  خبر و تصویر از ابتدایی ترین شاکله جریانات فکری عوام مردم این سرزمین بحساب می آید وخود مصالح اولیه و منابع ثانویه جریان سازی ها وسیاسی بازی هارا نقشمی بندد.

چه بسامی توان به پررنگ تر شدن و عمق محتوایی این نوظهور دنیای مدرن نیز چشم امید داشت .  شاید در دوردست ، فلسفه سیاسی مردمان سرزمین من ، بهره مند از ذائقه گویای اهالی پژوهش ومرادمند از شهسوارانقلم و اندیشه باشد.

طی سده اخیر ، با تولد  رویش جوان مطبوعات و ظهور مکتب خبرنگاری نوین به شکل امروزین آن، هیچگاه عرصه ی عرضه و تقاضا ، تا این حد، نزدیک و دردسترس نبوده است. رسانش بی سانسور محتوا و خبر و بازخورد بی شائبه و کم لکنت آن، همه از مزایای رسانه های فضای مجازی بوده که تنها خرد جمعی مردمان، صحت و سقم آگاهی بخش رسانه را قضاوت می کند.