بیمه های اجتماعی شکل تعالی یافته بیمه هاست که مستقیماً انسانها را محور قرار میدهد .
بیمه های اجتماعی شکل تعالی یافته بیمه هاست که مستقیماً انسانها را محور قرار میدهد .
بیمه یکی از الزامات زندگی امروز بوده و بیمه های اجتماعی شکل مترقی آن و تامین اجتماعی جامع ترین الگوی بیمه های اجتماعی قلمداد میشود که ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی برای مخاطبان هدف آن است .
علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در آستانه ۱۳ آذرماه (( روز بیمه )) ، با اشاره به اینکه هرچند در تقویم کشور سالروز تصویب قانون تامین اجتماعی در ۲۵ تیرماه سال ۱۳۵۴ بعنوان روز تامین اجتماعی معرفی گردیده است ولی اساس و ماهیت این سازمان ساختار بیمه ای آن برای پوشش دادن مواردی همچون حوادث ، بیماری ها ، پیری ، فوت ، ازکارافتادگی و … است ، افزود : درکنار تکنولوژی ها و پیشرفت های حاصل شده در دنیای امروز ، بواسطه مخاطرات و تلاطم های مختلف اقتصادی اجتماعی بیمه بمنظور ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی یک اصل و الزام تلقی میگردد .
وی افزود : بیمه های تجاری بازرگانی در سالهای اخیر با رونق و تعدد زیادی در عرصه های مختلف ورود نموده اند و لیکن جایگاه بیمه های اجتماعی از آن منظر که مستقیماً انسان را مخاطب قرار داده و پوشش های مختلف برای شکل دادن آرامش و تامین آتیه او را فراهم مینماید همواره از اهمیت ویژه و ممتازی برخوردار بوده است .
علی حسین نژاد خاطر نشان ساخت در این بین تأمین اجتماعی بمنزله جامع ترین الگوی بیمه های اجتماعی با دامنه متنوعی از تعهدات ، زیباترین شکل خدمتی یعنی پوشش افراد جامعه را هدف قرار داده و تجلی باشکوهی از تفکری ارزشمند با قوانین مترقی برای کرامت بخشیدن به انسانها و آرامش خاطر آنان ترسیم مینماید .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین اذعان داشت : در واقع تامین اجتماعی یکی از مهمترین ضرورتهای توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی شناخته میشود و در این راستا بیمه های اجتماعی در سراسر جهان در پاسخ به حقوق اجتماعی شهروندان، به مثابه یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار محسوب میگردد . از اینرو میتوان تأمین اجتماعی را هم به عنوان هدف و هم ابزار توسعه معرفی نمود .
وی افزود : سازمان تأمین اجتماعی با هویتی اجتماعی اقتصادی جامعترین و محوری ترین ارائه دهنده حمایتهای قانونی مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی در کشور است که از طریق پوشش بیمه ای نیمی از جمعیت کشور ، در تعمیم و بسط امنیت اجتماعی درگذر بیش از ۶۰ سال فعالیت بیمه ای ( یعنی از سال ۱۳۳۲ که قانون بیمه های اجتماعی مصوب گردید ) نقشی کلیدی و بنیادین ایفا مینماید .
علی حسین نژاد بیمه را نوعی سرمایه گذاری برای آینده برشمرده و اظهار داشت : در کشورهای توسعه یافته ، فرهنگ بیمه ای و تفکر الزام آن بعنوان یک پیش نیاز نهادینه گردیده و بر این اساس زیرساخت توسعه و بازتوزیع درآمدها برای کاهش نگرانی از آینده و امنیت روانی اجتماعی تثبیت گردیده است .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تبیین انواع تعهدات کوتاه و بلندمدت تامین اجتماعی مشتمل بر مستمری ها ، مقرری بیمه بیکاری ، غرامتها و کمک هزینه ها ، به طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی بعنوان یک بسته کامل برای تمام اعضای بالای ۱۸ سال خانواده اشاره نموده و اظهار داشت : داشتن آینده ای مطمئن با ایجاد امنیت روانی و آرامش خاطر شعار ما و توسعه پوشش های بیمه ای برای تمامی هم وطنان ماموریت اصلی این سازمان است .
  • منبع خبر : تامین اجتماعی گیلان